ผู้จัดการสาขา
อัตราที่รับ   30 อัตรา
ค่าจ้าง        21,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริหารสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯกำหนด
2. บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
3. บริหารการสต็อคสินค้า ต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขา
4. บริหารควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
5. บริหารบุคลากรและจัดการตารางการทำงาน และการจัดทำค่าจ้าง
สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
6. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว พูดจาชัดเจน มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
7. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร และการบริหารงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ