ผู้ช่วย ผู้จัดการสาขา
อัตราที่รับ   50 อัตรา
ค่าจ้าง       16,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริหารงานเบื้องต้น และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
2. สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. ดูแลรับผิดชอบความพร้อมในการเปิด – ปิดร้าน
4. บริหารบุคลากรและจัดการตารางการทำงาน และการจัดทำค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ
ให้กับพนักงาน
5. ช่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว พูดจาชัดเจน มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
7. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร และการบริหารงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ