ซุปเปอร์ไวเซอร์
อัตราที่รับ   50 อัตรา
ค่าจ้าง       14,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. บริหารงานเบื้องต้น และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
2. ควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้า
3. ดูแลรับผิดชอบความพร้อมในการเปิด – ปิดร้าน
4. ช่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม
4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้